ChukcheeETHNONYMS: Self-designation: Luoravetlan ("genuine people"); Chukchi


Bibliography

Bogoras, Waldemar (1904-1909). The Chukchee. Leiden: E. J. Brill.


Gurvich, I. S. (1966). Etnicheskaia Istoriia severo-vostoka Sibri (Ethnic history of northeast Siberia). Moscow: Nauka.


Mitlyanskaya, T B. (1976). Khudozhniki Chukotki (The artists of Chukhotka). Moscow: Izobrazit. Iskusstvo.


Vdovin, I. S. (1965). Ocherki istorii i ├ętnografii Chukchei (Sketches of the history and ethnography of the Chukchee). Moscow and Leningrad: Nauka Leningradskoe Oto-nie.


Zharnitskaia, M. Ia. (1983). Narodnoe khoreograficheskoe iskusstvo korennogo naseleniia severo-vostoka Sibiri (Popular choreographical art of the indigenous population of northeastern Siberia). Moscow: Nauka.


Zharnitskaia, M. Ia. (1987). Etnicheskoe razvitie narodov Severa v Sovetskii period (The ethnic development of the peoples of the North in the Soviet period). Moscow.


Zharnitskaia, M. Ia. (1987). Istoriia i kultura Chukchei (History and culture of the Chukchee). Leningrad.

MARIA ZHARNITSKAYA (Translated by Catherine Wanner)

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: