EwenkiETHNONYMS: Sulun, Tungus, Yakut


Bibliography

Jiang Chunfang, Shi Lei, Li Shijie, et al., eds. (1986). Zhongguo da baike quanshu (Encyclopedia Sinica). Vol. 20, Minzu (Nationalities). Beijing: Encyclopedia Sinica Press.


National Minorities Commission, ed. (1981). Zhongguo shaoshu minzu (China's national minorities). Beijing: Peoples Press.

Qiu Pu (1962). Ewenki ren de yuanshi shehui xingtai (Primitive social formations of the Ewenki). Beijing: Zhonghua Press.

LIU XINGWU

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: