KhakasETHNONYMS: Abaka Tatars, Tadar, Yenisei Kirghiz (Soviet transliteration; Kirgiz in Chinese transliteration; Kyrgyz is the pre- and post-Soviet form)


Bibliography

Butanaev, V. Ya. (1987). Social' no-ekonomicheskaia istoriia Khakasskogo aula (Socioeconomic history of the Khakas). Abakan: Khakasskoe Otdelenie Krasnoiarskogo Knizhnogo Izdatel'stva.


Kyzlasov, L. R. (1982). Drevneishaia Khakasiia (Ancient Khakasia). Moscow: Izdatl'stvo Moskovskogo Universiteta.


Patachakov, K. M. (1982). Ocherki material'noi kul'tury khakasov (Essays on Khakas material culture). Abakan: Khakasskoye Otdelenie Krasnoiarskogo Knizhnogo Izdatel'stva.


Potapov, L. P. (1957). Proïskhozhdenie i formirovanie Khakasskoi narodnosti (Origin and shaping of the Khakas people). Abakan: Khakasskoe Knizhnoe Izdatel'stvo.


Shibayeva, Yu. A. (1959). Odezhda khakasov (Khakas clothing). Stalinabad: Tajikskii Gosudarstvennyi Universitet.


JUHA JANHUNEN

Also read article about Khakas from Wikipedia

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: