MiaoETHNONYMS: Bai Miao (White), Cowrie Shell Miao, Hei Miao (Black), Hmong, Hua Miao (Flowery), Hung Miao (Red), Magpie Miao, Qing Miao (Blue/Green)


Bibliography

Bai Ziran, ed. (1988). A Happy People: The Miaos. Beijing: Foreign Languages Press.


Fan Yumei, et al., eds. (1987). Zhongguo shaoshu minzu fengqinglu (Customs of China's national minorities). Chengdu: Sichuan Nationalities Press.


Mickey, Margaret P. (1947). The Cowrie Shell Miao of Kweichow. Peabody Museum Papers, vol. 32, no. 1. Cambridge, Mass.


National Minorities Commission, Guizhou Provincial Editorial Group, ed. (1986-1987). Miaozu shehui lishi diaocha (Research on the society and history of the Miao). 3 vols. Guiyang: Guizhou Peoples Press.


National Minorities Commission, Yunnan Provincial Editorial Group, and Li Zhaolun, eds. (1982). Yunnan Miaozu Yaozu shehui lishi diaocha (Research on the society and history of the Yunnan Miao and Yao). Kunming: Yunnan Nationalities Press.


Schein, Louisa (1989). "The Dynamics of Cultural Revival among the Miao in Guizhou." In Ethnicity and Ethnic Groups in China , edited by Chiao Chien and Nicholas Tapp. Hong Kong: Chinese University Press.


Wu Xinfu (1990). "Lun Miaozu lishishang de sici de da qianxi" (On the four great migrations in Miao history). Minzu Yanjiu 6:103-111.


NORMA DIAMOND

Also read article about Miao from Wikipedia

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: