QiangETHNONYMS: Di, Manzi, Rong, Rma, "Stone Tower" Culture; Subgroups: Baima, Ersu, Jiarong, Muya, Muyami, Namuyi, Pumi, Qiang (including Heisuhui Qiang and Boluozu)


Bibliography

Gill, William (1880). The River of Golden Sand. London: ]. Murray.


Graham, David (1957). The Customs and Religion of the Ch'iang. Smithsonian Miscellaneous Collections 135 (2). Washington, D.C.


Hu Baoyu, and Huang Baoshan (1990). Snowy Mountains and Grasslands. Beijing: Foreign Languages Press.


Lin Yaohua (1948). "Qiang-Kang Jiarong de jiazu yu hunyi" (Qiang-Kang Jiarong family and marriage systems). Yenjing Shehui Kexue, 133-153.


Li Shaomin (1989). Untitled article in Renleixue Yanjiu (Shanghai: Xuelin Press) 4.


Liu Huiqiang (1989). Untitled article in Renleixue Yanjiu (Shanghai: Xuelin Press) 4.

Ran Guangrong, et al. (1985). Qiangzu shi (History of the Qiang). Chengdu: Sichuan Nationalities Press.


Sun Hongkai (1986). "Shilun 'Qionglong' Wenhua yu Qiangyuzhi Yuyan" (On "Qionglong" culture and the Qiang Language Branch). Minzu Yanjiu, no. 2:53-61.

Thomas, F. W. (1948). Nam, an Ancient Language of the Sino-Tibetan Borderland. London: Oxford.


Todo, Akiyasu (1969). "Some Notes on the Ch'iang Tribes." Acta Asiatica 16.


GERALD A. HUNTLEY

Also read article about Qiang from Wikipedia

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: