TujiaETHNONYMS: Bizika, Bizka, Tuding, Tujen, Tumin


Bibliography

Ma Yin, ed. (1989). Chinas Minority Nationalities, 401-404. Beijing: Foreign Languages Press.


Peng Bo, Peng Xiu-mo, et al. (1981). Jishou University Journal, Humanities Edition #2: Special Issue on Tujia Ethnography [in Chinese]. Jishou: Jishou University.


Zeng Xianghu, chief ed. (1985). Xiangxi Tujia-Miao Zizhizhou gaikuang (General survey of the Xiangxi Tujia-Miao Autonomous Prefecture). Changsha: Hunan Peoples Press.

LIN YUEH-HWA (LIN YAOHUA) AND ZHANG HAIYANG

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: