ZhuangETHNONYMS: Buban, Budai, Budong, Bulong, Buman, Bumin, Buna, Bunong, Bupian, Bushuang, Butu, Buyang, Buyue, Gaolan Nongan, Tulao


Bibliography

Gu Youzhi, and Lu Julie (1985). "Zhuangzu yuanshi zongjiao de fengjianhua" (The feudal transformation of early Zhuang religion). In Zhongguo shaoshu minzu zongjiao (Religions of China's national minorities), edited by Song Enchang, 301-315. Kunming: Yunnan Peoples Press.


Liang Tingwang (1986). Zhuangzu fengsu ji (Customs of the Zhuang). Beijing: Central Minorities Institute.


Ma Yin, ed. (1989). Chinas Minority Nationalities, 371-379. Beijing: Foreign Languages Press.


Song Enchang, ed. (1980). Yunnan shaoshu minzu shehui diaocha yanjiu (Social researches on Yunnan's minorities). Vol. 2. Kunming: Yunnan Peoples Press.


LIN YUEH-HWA AND NORMA DIAMOND

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: